اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :

 • ابراهیم عابدی

  تحصیلات: لیسانس زبان انگلیسی

  تلفن: 9121168091

  ایمیل: abedi@pacificst.com

  ابراهیم عابدی
  مدیرعامل
 • سید عباس هوایی

  تحصیلات: لیسانس اقتصاد

  تلفن: 9131141003

  سید عباس هوایی
  عضو هیئت مدیره
 • بهروز رحمانی زرنق

  تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری

  تلفن: 9127798915

  ایمیل: Rahmani_behrooz@yahoo.com

  بهروز رحمانی زرنق
  نائب رئیس هیئت مدیره
 • امیرهوشنگ البرزی منش

  تحصیلات: لیسانس اقتصاد

  تلفن: 9121900122

  ایمیل: Alborzimanesh@metilsteel.ir

  امیرهوشنگ البرزی منش
  رئیس هیئت مدیره

مدیران شرکت

 • مسعود امن زاده

  تحصیلات: لیسانس مکانیک

  تلفن: 9143135062

  ایمیل: masoudAmanzadeh2010@yahoo.com

  مسعود امن زاده
  مدیرکارخانه
 • حبیب حسنعلیپوری فرد

  تحصیلات: لیسانس اقتصاد نظری

  تلفن: 9141121169

  ایمیل: habib_alipour@yahoo.com

  حبیب حسنعلیپوری فرد
  مدیر فروش
 • شهرام فکرانه

  تحصیلات: لیسانس زبان انگلیسی

  تلفن: 9120413926

  ایمیل: shahram.fekraneh@gmail.com

  شهرام فکرانه
  مدیر بازاریابی
 • حسن حسین زاده

  تحصیلات: کاردانی بازاریابی و فروش

  تلفن: 9144113018

  ایمیل: hoseynzadehhassan@gmail.com

  حسن حسین زاده
  مدیر بازرگانی
 • محمد باغبان صادقی

  تحصیلات: لیسانس حسابداری

  تلفن: 9147562072

  ایمیل: mbsadeghi108@gmail.com

  محمد باغبان صادقی
  مدیر مالی